Entertainment Picks

BOX OFFICE TOP 5

ThumbIcon_Flame_2

7.5

Napoleon
$20.4 million

ThumbIcon_Flame_2

6.5

Wish
$19.5 million

ThumbIcon_Flame_2

6.5

Trolls Band Together
$17.5 million

ThumbIcon_Flame_2

7.5

Thanksgiving
$7.2 million 

RECENT FEED